प्रश्न इथे विचारा

  1. तुमच्या मनातील प्रश्न विचारताना तुम्ही तो Public (सर्वांना पाहता येईल) किंवा Private (E Mail ने केवळ तुम्हाला उत्तर मिळेल) अशा पद्धतीने विचारू शकता.
  2. Public प्रश्न विचारताना E Mail देण्याची आवश्यकता नाही. मात्र Private प्रश्न विचारताना तुमचा योग्य व अचूक E Mail ID देणे गरजेचे आहे. Private प्रश्नाचे उत्तर केवळ E Mail वरती मिळेल. E Mail चुकीचा असल्यास उत्तर मिळणार नाही. तुमची ओळख उघड केली जाणार नाही.