मला 2006 साली एका गोटीला (वृषण) ज़ोरदार मार लागलेला आहे.

50
प्रश्नोत्तरेCategory: Public Questionsमला 2006 साली एका गोटीला (वृषण) ज़ोरदार मार लागलेला आहे.
1 Answers
I सोच answered 3 weeks ago

काही त्रास होत असेल किंवा भीती वाटत असेल तर आपल्या नेहमीच्या डॉक्टरचा सल्ला घ्या. काही प्रश्न असेल तर आम्हाला विचारा.