योनीचे वेगवेगळे प्रकार आणि साईज असते का? त्यामुळे लैंगिक सुखात बाधा येते का?

93
प्रश्नोत्तरेCategory: Public Questionsयोनीचे वेगवेगळे प्रकार आणि साईज असते का? त्यामुळे लैंगिक सुखात बाधा येते का?
sachin kadam@gmil.com asked 4 months ago

2 Answers
I सोच answered 2 weeks ago

योनीचे प्रकार किंवा आकार वेगवेगळे असले तरी लैंगिक सुखात कोणत्याही प्रकारची बाधा येत नाही. काळजी करण्याचं कारण नाही.

I सोच answered 2 weeks ago

योनीचे प्रकार किंवा आकार वेगवेगळे असले तरी लैंगिक सुखात कोणत्याही प्रकारची बाधा येत नाही. काळजी करण्याचं कारण नाही.