Browsing Tag

what is Blindness

सत्र चौथे – अंधत्वाचे प्रकार, कारणे, उपचार

अंधत्व म्हणजे काय? ज्या व्यक्तीला डोळ्याने दिसत नाही किंवा अगदी थोडे दिसते त्या व्यक्तीस अंध म्हटले जाते. अंधत्वाचे प्रकार: १)            पुर्णतः अंध २)           अंशतः अंध कारणे: अंधत्वाची कारणे ही जन्माच्या अगोदर, जन्मताना, जन्मानंतर अशी…