Lagn asked 6 years ago

Vayachya 31 varshi lagna kela tar kay parinam hoil

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

11 + 14 =