Goti lahan aslya babat asked 6 years ago

Mazi Goti ek lahan and ek normal aheTyasathi mazi lahan goti vadhavinya Karita Kay karave lagel

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

4 + 17 =