Mentak health asked 5 years ago

actually lahanpani kheltana jevha sex baddal kahi mahit nastana ashi physical activity zali ki tyamule present madhe thinking madhe problem yetoy actually to prasang athvato ani nirasha hote apn chuklyasarkhe wat te.ani yachayamule jevha kadhi mazya manat sex che vichar yetat tewha to prasang naklat athvato ani pashchatap hoto.yamyle mazya daily life war mazya arogyawar waet prinam zalet.mazya abhyasat ekagrtet farak padhto.kesgalti hote .satat ajari padto.yachyawar kahi upay sanga yachapasun kase mukt hota yael ani ek nirogi jeevan jagata yael.

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

13 + 10 =