Phimosis asked 3 years ago

Mala phimosis ahe. Khupach barik chhidr rahile ahe. Lagvila khup tras hoto. Lahan hoto mahnun kahi kalal nahi.pn ata sarv kaltay.pn nemk kay karave suchat nahi.aurangabad district made yacha vilaj hoil ka.plz help me.

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

17 + 14 =