garbhdharana asked 3 years ago

Mahilechi Nasabandi zali asel tarr condom vaprayche ka? Nahi vaparal tarr garbhadharna hote ka?

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

18 + 10 =