गोष्ट शरीराची…मनाची…

1,247

शरीर आपले सुंदर आहे

समजून घेऊया

गोष्टी शरीराच्या मनाच्या

गोष्टी ऐकूया ।।धृ।।

तनामनाने उमलून येणे

सहजी सुंदर सोपे व्हावे

भीती सोडू, बंधन तोडू

मैत्री जोडूया ।।1।।

आपण सगळे समान सारे

मुलगा मुलगी भेद नको रे

समानतेची गाणी आता

मिळून गाऊया ।।2।।

               –  मेधा काळे आणि प्राजक्ता धुमाळ

Comments are closed.