प्रश्नोत्तरेपहाटेचा संभोग चागंला असतो का? फायदे काय?

2 उत्तर

तुमच्या प्रश्नाची भाषा आम्ही थोडी बदलली आहे त्याबद्दल क्षमस्व. चांगल्या म्हणजेच सुखकारक शरीरसंबंधांसाठी दिवसभरातील एकच वेळ अधिक चांगली ती म्हणजेच निवांत वेळ. ती गाठा अनके फायदे आहेत.

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

17 + 2 =