प्रश्नोत्तरेपाळी मध्ये रक्त जाउन बंद होत नाही

2 उत्तर

पाळीमध्ये जास्त रक्तस्राव होतो असे तुम्हाला म्हणायचे आहे का ? तुमच्या प्रश्नामधून तुम्हाला नेमके काय विचारायचे आहे ते लक्षात येत नाही. कृपया तुमचा प्रश्न नेमकेपणाने विचारा म्हणजे आम्हाला उत्तर देणे सोपे जाईल.

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

15 + 0 =