प्रश्नोत्तरेमहिलांच्या चंडडीला Panty म्हणतात का निकर असे म्हणतात

1 उत्तर

दोन्ही नावं आहेत.

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

3 + 3 =