प्रश्नोत्तरेCategory: Public Questionsमाझे केस काळे आहेत परंतु दाढी पपंढरी झाली आहे कारणे व उपाय सांगा
1 उत्तर

अशा समस्यांसाठी प्रत्यक्ष डॉक्टराचा सल्ला फायदेशीर राहील.

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

9 + 19 =