मी लवकर थकतो तसेच नियमित पणे करत नाही., कारण की तिला आता आवडत नाही, कधी कधी च करत असतो

518
प्रश्नोत्तरेCategory: Public Questionsमी लवकर थकतो तसेच नियमित पणे करत नाही., कारण की तिला आता आवडत नाही, कधी कधी च करत असतो

मी लवकर थकतो तसेच नियमित पणे करत नाही., कारण की तिला आता आवडत नाही, कधी कधी च करत असतोअसतो

1 Answers
let's talk sexuality answered 5 days ago

तुम्ही तुमचा प्रश्न पुन्हा एकदा सविस्तर पणे विचाराल का?