प्रश्नोत्तरेस्त्री च्या छया

2 उत्तर

तुमच्या प्रश्नातून तुम्हाला नेमकं काय विचारायचं आहे, हे समजत नाही. कृपया तुमचा प्रश्न मोकळेपणाने विचारा म्हणजे आम्हाला उत्तर देणं सोपं जाईल.

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

16 + 8 =