प्रश्नोत्तरेगर्भ धारणा होत नाही

2 उत्तर

काय अडचण आहे ते समजून घेऊन उपाय शोधावा लागेल. तुम्ही जर इथे सांगू शकलात तर आम्ही काही तरी सल्ला देऊ शकू. पण आमच्यापेक्षाही तुमचे डॉक्टर हेच तुम्हला योग्य ती मदत करू शकतील.

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

17 + 14 =