प्रश्नोत्तरेबाळ पोटात लाट का मारतं

1 उत्तर

बाळ पोटात हालचाल करण्याचा किंवा पाय लांब करण्याचा प्रयत्न करत असते आणि आपल्याला वाटते की ते लाथ मारत आहे. ह्या हालचाली किंवा लाथा मारणे तुमच्या बाळाच्या सामान्य विकासाचाच भाग आसतो. बाहेरच्या एखाद्या आवाजाला, उजेडाला किंवा आई जेवण करताना होणारया हालचालींना प्रतिसाद म्हणूनही बाळ लाथा मारू शकते.

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

13 + 11 =