Asshole asked 6 years ago

1 उत्तर
Answer for Asshole answered 6 years ago

योग्य अयोग्यापेक्षा कोणतीही लैंगिक कृती करण्यासाठी जोडीदाराची समंती असणं आवश्यक आहे. तसेच लैंगिक अवयवांची स्वच्छता असणं देखील गरजेचे आहे. या किंवा अशा कोणत्याही लैंगिक क्रिया करताना त्यांच्या सुखकारक परिणांमांसाठी जोडीदाराशी मोकळा संवाद हवा.

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

4 + 17 =