Foreskin asked 3 years ago

Condom सहित sex करताना Penis वरील Foreskin मागे आेढून Condom घालावा लागतो तर Condom न वापरता Sex करताना Foreskin मागे आेढावी की नको? त्याने Sex करताना काही फरक पडेल? Foreskin मागे घेताना जरासा त्रास होतो, ती अगदी सहज मागे जात नाही.

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

6 + 4 =