Foreskin asked 2 years ago

Condom सहित sex करताना Penis वरील Foreskin मागे आेढून Condom घालावा लागतो तर Condom न वापरता Sex करताना Foreskin मागे आेढावी की नको? त्याने Sex करताना काही फरक पडेल? Foreskin मागे घेताना जरासा त्रास होतो, ती अगदी सहज मागे जात नाही.

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

11 + 4 =