Foreskin asked 4 years ago

Condom सहित sex करताना Penis वरील Foreskin मागे आेढून Condom घालावा लागतो तर Condom न वापरता Sex करताना Foreskin मागे आेढावी की नको? त्याने Sex करताना काही फरक पडेल? Foreskin मागे घेताना जरासा त्रास होतो, ती अगदी सहज मागे जात नाही.

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

8 + 10 =

पुढे जाण्यापूर्वी हे माहीत हवे (Disclaimer)

वापरण्यासंदर्भातील पूर्वअटी