love asked 6 years ago

premat padloy pan tila kas kalenaa ki malaa jo tarass hotoy to tila ka kalenaaa ,

tilaa nuasti sardi zaali tari ekd malla zanavtay paana maaz pream tilaa kasa kalenaa .

maanatun jarkaa vatlki tichi bhehat honaar aahe ass jaanvnki maange kashay chay paan kaarnany aamchi bhehat hoate ti malaa pahaate aan mi pann tilla pahaat raahto paan konach aaplay bhavanaa veakat karat naahi ………………………….

                                      mi tichi 4 years paasun vaat pahaat aahe tichay vichar kadun pan mi visru jainaa  i need help palzzzzz......

1 उत्तर
Answer for love answered 6 years ago

premat padloy. pan tila kas kalenaa ki malaa jo tarass hotoy to tila ka kalenaaa?

tilaa nuasti sardi zaali tari ekde mala zanavatay, pana maaze prem tila kase kalenaa?

manatun jar kaa vatle ki tichi bhet honar aahe tar mag kashya chya pan karnane amchi bhet hotech. Ti mala pahate an mi pan tila pahat rahto. Pan konich aplya bhavana vyakta karat naahi.

दोस्ता, अरे तू खरेच प्रेमात पडला आहेस. अभिनंदन. तू जे काही म्हणत आहेस यात काही नवल नाही किंवा प्रेमाच्या पहिल्या वहिल्या दिवसात या पेक्षा अजून काही वेगळे होत नाही, सहसा. पण आता धाडस कर आणि बोलून टाक मनात जे आहे ते. आणि हो तयारी ठेव जे काही उत्तर मिळेल ते स्वीकारण्याची. तिला जर तुझ्याबद्दल काही तसेच वाटत असेल तर ती सांगेलच. किंवा तिला तसे काही वाटत नसेल तर त्याचा ही स्वीकार कर.. ऑल दि बेस्ट.

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

1 + 16 =