Thyroid asked 3 years ago

Does Thyroid affect sexual life?

1 उत्तर
Answer for Thyroid answered 3 years ago

hypothyroidism असल्यास लैंगिक जीवनात फरक पडतो. थायरॉईड हार्मोंन्स कमी झाल्यास शरीरातील ब-याच प्रक्रियांवर याचा परिणाम होतोच. यात सेक्स लाईफ पण अफेक्ट होते. पण सेक्स लाईफ संपत नाही.
डॉकटरांची मदत फायदेशीर ठरते.

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

14 + 6 =