what is this? asked 8 years ago

हाल

1 उत्तर
Answer for what is this? answered 8 years ago

तुम्हाला नक्की काय म्हणायचंय?

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

18 + 14 =